afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT XDCB

CÔNG VĂN SỐ 5316/BXD-GĐ CỦA BỘ XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG, NỘI DUNG,

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2022/NĐ-CP

CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 19/04/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022).

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 5316/BXD-GĐ hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Điều 18, 19 Nghị định 27/2022/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điểm 1 Công văn số 5316/BXD-GĐ hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công tại Điều 18 Nghị định 27/2022/NĐ-CP có một số nội dung chủ yếu như sau:

I.    ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU

Tuân thủ quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

1.   Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo quy định tại Điều 12, khoản 6 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

2.   Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định tại các khoản 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 17 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

3.   Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

4.   Về công tác nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng:

a.   Việc tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 21, Điều 22 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình hoặc có thể gộp vào nhật ký thi công xây dựng công trình, đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

b.   Tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; thành phần tham gia nghiệm thu quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;

c.   Trường hợp công trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình tối thiểu 01 lần và không quá số lần quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

II.   UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1.   Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc rà soát các đối tượng công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù, tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện phân cấp việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình này cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;

2.   Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc rà soát các công trình đã có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện để tham mưu cho UBND cấp tỉnh xem xét, áp dụng cơ chế đặc thù.

-----o0o-----

Link xem chi tiết Nghị định số 22/2022/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-27-2022-ND-CP-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx

Link xem chi tiết Công văn số 5316/BXD-GĐ: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xay-dung-Do-thi/Cong-van-5316-BXD-GD-2022-huong-dan-thu-tuc-quan-ly-chat-luong-thi-cong-541761.aspx

Ngày đăng: 26/12/2022 Lượt xem: 12.355 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đối với 02 phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng theo Phương pháp hệ số điều chỉnh giá Pn và Bù trừ trực tiếp cũng được hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật điều chỉnh, tạo thuận lợi cho các chủ thể trong quá trình thực hiện
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Trong Phần Hỏi đáp chính sách tài chính trên website chính thức của Bộ Tài chính ngày 08/06/2020, Bộ Tài chính đã có hồi đáp các câu hỏi của độc giả liên quan đến Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.
Trong quá trình xét duyệt hồ sơ dự thầu đấu thầu qua mạng (E-HSDT), bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc để đối chiếu, làm rõ hồ sơ dự thầu. Vậy việc này có đúng với quy định của pháp luật hiện hành hay không?
Bộ Tài chính đã có hồi đáp câu hỏi của độc giả về vấn đề xử lý chuyển tiếp của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây để Quý vị tham khảo.
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.655.893
 63
English