afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

BẢN TIN PHÁP LUẬT HÀNG TUẦN
MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Hiện tại đang là tháng cao điểm doanh nghiệp rà soát hồ sơ, thực hiện kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế năm tài chính 2022. Để hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong công tác quyết toán thuế TNDN được thuận lợi, E.AFA có một số lưu ý như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

• Có giải trình phù hợp đối với phần chênh lệch giữa doanh thu kê khai quyết toán thuế TNDN và Doanh thu kê khai trên các tờ khai GTGT trong kỳ tính thuế;

• Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu, đảm bảo đáp ứng điều kiện ghi nhận;

• Kiểm tra đảm bảo doanh thu kê khai quyết toán thuế TNDN được ghi nhận đúng kỳ, đặc biệt là đối với doanh thu hàng hóa xuất khẩu.

Xác định các khoản chi phí được trừ

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đảm bảo các quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Một số khoản chi phí cần lưu ý:

• Rà soát thông tin hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ và http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để đảm bảo không ghi nhận, kê khai thiếu các khoản chi phí liên quan, đồng thời, đảm bảo các hóa đơn hợp lệ, hợp pháp.

• Các khoản trích tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động phải thực tế chi trả hết trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề);

• Chi phí tiền lương làm thêm giờ không được vượt quá 60h/tháng và 300h/năm;

• Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế. Ngoài ra, phải thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có);

• Đảm bảo trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành;

Kê khai quyết toán thuế đối với Doanh nghiệp giao dịch liên kết

• Doanh nghiệp xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin về quan hệ liên kết, giao dịch liên kết liên quan (nếu có) và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN. (Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ).

• Xác định Tổng chi phí lãi vay được trừ:

- Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao tài sản phát sinh trong kỳ.

- Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay theo quy định này không quá 05 năm liên tục kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Tạm nộp thuế TNDN của 4 quý năm 2022

- Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

- Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 (ngày 31/01/2023) đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (nếu có)

Tỷ lệ trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tính trên thu nhập tính thuế TNDN như sau:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

- Đối với các doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp Nhà nước: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Ngày đăng: 20/03/2023 Lượt xem: 10.728 In bài viết
[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 24/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng từ năm tài chính 2025 (thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngày 02/4/2024 vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HCN), cá nhân kinh doanh (CNKD) gửi đến Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01/7/2024. Từ ngày 01/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc Hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung mới và được xem là khó quy định trong lúc dự thảo.
Ngày 23/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương,
[ * ] CÁC BÀI VIẾT TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 142, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giá
Design by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Lượt truy cập:  3.686.431
 27
English