LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 240
Tổng số : 362093
TIN TỨC
ĐIỀU LỆ CÔNG TY MẪU ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 22/09/2017 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

Cụ thể, Bộ ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ mẫumẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty để các công ty đại chúng tham khảo xây dựng và vận hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, việc xây dựng Điều lệ công ty đại chúng sẽ được tham khảo theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tư cũng ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục 2 quy định các nội dung sau đây: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội cổ đông; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Tổ chức họp Hội đồng quản trị; Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ; Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật...

Việc xây dựng và hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty giúp các công ty đại chúng nâng cao khả năng tiếp cận với các phương pháp quản trị hiện đại và đẩy mạnh việc phân quyền kiểm soát, cũng như nâng cao vai trò của các thành viên quản trị độc lập trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động công ty.
BantinPL - 22/11/2017