LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 82
Tổng số : 367510
VĂN BẢN
CÁCH XỬ LÝ HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI VÀ CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN TRẢ LẠI HÀNG

Hóa đơn hàng bán trả lại được lập khi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

-          Trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó người mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

-          Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: KHi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hóa đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.


(Theo điểm 2.8 Phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC)

Trường hợp người mua xuất hàng trả người bán, bên mua sẽ lập hóa đơn như sau:

-          Đơn vị bán hàng: lúc này sẽ là tên, địa chỉ bên trả lại hàng

-          Bên mua hàng là công ty có hàng bán bị trả lại

Hóa đơn hàng bán bị trả lại này căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Tức là cả bên trả lại hàng và bên nhận hàng trả lại đều kê khai hóa đơn này vào tháng lập hóa đơn trả lại hàng như một hóa đơn bình thường

Bên mua – là bên trả lại hàng – phải xuất hóa nên kê ở bảng kê bán ra (kê dương)

Bên bán – nhận hàng trả lại – nhận hóa đơn trả lại hàng – kê vào bảng kê mua vào (kê dương)

 

Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại:

 

HÓA ĐƠN

Mẫu số: 01GTKT3/001

 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/13P 

 

Liên 1: Lưu

Số: 0000000

 

Ngày   tháng    năm

 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA

Mã số thuế: 0401632052

Địa chỉ:  199 Lê Đình Lý, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: +84 511 3633 333               Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A

Tên đơn vị: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ AHA

Mã số thuế: 0401245680

Địa chỉ:  15 Bình Hòa, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hình thức thanh toán:            TM/CK           Số tài khoản:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Kệ để giày dép

 

Cái

2

600.000

1.200.000

 

(Xuất hàng trả lại do không đúng chất lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng

1.200.000

Thuế suất GTGT: 10%, 

 

 

Tiền thuế GTGT

120.000

 

 

 

 

Tổng cộng tiền thanh toán:

1.320.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

Nguyễn Trọng Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

Các văn bản khác