LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 207
Tổng số : 362060
VĂN BẢN
CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH KHI VIẾT SAI TÊN CÔNG TY, MÃ SỐ THUẾ

Khi kế toán viết sai hóa đơn sai các chỉ tiêu không liên quan đến Doanh thu, tiền thuế GTGT như sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế hay sai ngày tháng, tên hàng…mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT, thì người bán không làm biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới như trước nữa. Mà người bán và người mua phải lập Biên bản điều chỉnh , theo công văn 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 thì người bán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Trích công văn 4099/CT-TTHT: Trường hợp công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế…các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

Chú ý: Nếu như hóa đơn viết sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ …nhưng chưa kê khai thuế thì kế toán vẫn làm biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới đúng thay thế.

Dưới đây bài viết sẽ hướng dẫn các bạn viết hóa đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế:

Ngày 3/2/2014, Công ty TNHH Kiểm toán AFA viết hóa đơn cho Công ty TNHH Phát Đạt, đã kê khai thuế vào kỳ tháng 2, nhưng đến ngày 10/6 Công ty TNHH Kiểm toán AFA phát hiện Công ty TNHH Phát Đạt đã viết sai MST. Trường hợp này Công ty AFA tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh thông tin như sau:


 

 

 

 

 

               Mẫu số: 01GTKT3/001

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

               Ký hiệu: AA/14P

 

Liên 3: Nội bộ

               Số: 0000XYZ

 

Ngày  tháng  năm

 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Kiểm toán AFA

Mã số thuế: 0401632052

Địa chỉ: 199 Lê Đình Lý, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 511 333 333 ………………….……..Số tài khoản: ………………..……………….

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Hiền

Tên đơn vị: Công ty TNHH Phát Đạt

Mã số thuế: 0401798345

Địa chỉ: 123 Bình Hòa, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hình thức thanh toán: ………………………………. Số tài khoản: …………………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh mã số thuế đã ghi là “0401789345” tại hóa đơn số 0089348 ký hiệu TU/14P ngày 03/2/2014 thành “0401798345”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng

Thuế suất GTGT:

 

Tiền thuế GTGT

 

 

 

Tổng cộng tiền thanh toán:

Số tiền viết bằng chữ:

 

 

 

 

 

 

Người mua hàng

Người bán hàng

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu

 

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

Các văn bản khác