LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ngôn ngữ
EN VI
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
SOÁT XÉT TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN
SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ TNCN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH KHÁC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 282
Tổng số : 362135
VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Ngày 10/10/2017 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung nổi bật sau:

§  Về chứng từ kế toán, các đơn vị hành chính, sự nghiệp (HC-SN) đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc. Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc đơn vị được tự thiết kế nhưng phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

§  Về sổ kế toán, mỗi đơn vị HC-SN chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

§  Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành các danh mục, biểu mẫu kế toán dành cho đơn vị HC-SN, cụ thể là: danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách…

Thông tư 107/2017/TT-BTC tạo nên khung chế độ hạch toán thống nhất cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước.

Các văn bản khác